Popis projektu

Den Nového roku, ráno mráz, pak slunečno a až k večeru jasno.

Bůh požehnej roku toho a dej, ať již tenkrát mnoho

horlivých srdcí nastane, nevěra, hřích ať přestane.

Mnozí, již k Novému roku všeliké věci stlali,

nestalo se ani cvoku – protož to všecko lhali.

V prvních dnech ledna mrazy mírné a stálé byly, protož okolo sv.Tří králů formani začali jet.

Sněhu málo bylo, něco ho s velikou prášenicí a slotou dne 4. a 5.ledna spadlo. 17.téhož začalo pouštět, až bláto bylo a voda tekla, ale 23.téhož zase přimrzlo, a toho dne byla neděle Páně, jež devítník slove; tak staří tu neděli nazvali, že od ní do Veliké noci devět neděl jest. Latině slove Septuagesima.

Dne 1.března, kteréhož jarmark v Nymburce se trefil, o středopostí, pouštět začalo a tak silně, že do večera již všudy voda stála a při tom trpká zima byla a jakkoliv mnoho sněhu bylo, již na večer záhony se spatřovaly, do soboty všecko již puštěno a vodou zalito bylo. Okolo 10.března již místem začínali orat, země pěkně osychaly, ale k Labi vody ze všech stran se hrnuly. Toho také dne ovce, jež od 27.ledna doma byly, na pastvu vyšly. K podivení bylo to, že tak mnoho sněhu bylo a za jeden den a noc uprostřed velmi studeného větru a zimy sešel; povodně ač sice vzdělal, ale málo vody na polích po něm zůstalo, brzy se ztratila a hned se orat mohlo, pole tuze nerozbředla. V pátek po neděli Družebné, 10.března, již voda na Labi veliká byla, že od Poděbrad převáželi až do Kluku. V pondělí po neděli Smrtné, 13.března, již jsme veřejně sili jarní osení.

V den slavný velikonoční bylo příjemno a jasno. Dne posledního března odpoledne začalo pršet a pršelo pomalu celou noc až i 1.dubna dopoledne, protož setí v černých zemích se zpozdilo.

27.dubna, v čtvrtek po neděli Cantate, před večerem silný vítr od západu přišel, chalupu panskou u kůlny střebestovské rozhodil, onde i onde mnoho stavení polámal, nahnul i rozmetal, též v lesích dříví povracel. Trval asi čtvrt hodiny.

V prvních dnech máje a ve dni křížové vždy studeno, v den Božího Vstoupení, 4.máje, drobet teplo.

Přes celý máj žádný den dokonale teplý a jasný nebyl, každý téměř den pršelo, až z té přílišné vláhy žita mnoho vymoklo i ječmeny žloutly a růsti nemohly.

Od slavnosti Ducha svatého, jež byla 14.máje, až do slavnosti Trojice Boží zimaví dnové byli, zvláště pak na den nejsvětější Trojice, 21.máje, taková zima byla, že lidé v rukavicích do kostela i na pouť do Dobřichova vesměs šli. Při konci máje a na začátku června sucho začínalo býti, ječmenům špatná hojnost býti se soudila, žita ale náramně rostla.

27.června celý den taková zima byla, že i v práci a sekání sena nebylo lze kabát svléci; i dobytek zimou se krčil a třásl.

Okolo sv.Markéty žně se začaly a byly hojnější nežli loňského roku, ano do počtu hojných žní dané býti mohou.

13.srpna, v neděli 13.po sv.Duchu, mráz šedivý byl; takový též 15.téhož, na den Nanebevzetí Panny Marie, uhodil. 20.téhož celý den téměř pršelo a velmi vděčně, nebo jsme již téměř pro sucho orat nemohli.

Celý prosinec příjemný bez mrazu a sněhu byl.