Popis projektu

Historický román

Napsáno 1883-1884

Ohodnoťte

5/5 (1)

První vydání: Květy 1884, samostatně 1886, ilustrované vydání 1901, dále ve sv. 21 Sebraných spisů I a ve sv. 15 Sebraných spisů II

Věnováno: Památce Boženy Němcové

Motto: bez motta

Průměrně stran: 250

Kapitol: 30

Charakteristika: Historický román

Doba: 17.století

Hlavní témata: Boj, vzpoura, zvůle, proroctví, hrdinství, svoboda

Zfilmováno: Ano (1931 – režie Svatopluk Innemann, 1955 – režie Martin Frič, 1985 – filmové zpracování stejnojmenné opery Karla Kovařovice – režie Milan Macků)

Zajímavost: Jedním z impulzů pro napsání románu byla Jiráskovi šestice fejetonů “Vergessene Geschichten”, uveřejněná roku 1848 všerubským léčitelem Leopoldem Weislem, které mu roku 1881 poslal do Litomyšle jeho přítel Antonín Truhlář. “Obsahovaly mnohé podrobnosti, patrně z dobrého pramene vážené, jmenovitě o procesu domažlických Chodů s trhanovským pánem o svobodu a práva. Vše mně naráz jinak vystoupilo, vše oživlo a cítil jsem, že v tom ještě více. Tragédie chodská mne uchvátila… Úplně však nestačily. Bylo nutno shánět ještě jiné prameny, především však vypravit se do končin domažlických Chodů.”

V roce 1882 podnikl Jirásek rozsáhlou cestu na Chodsko (získal pro ni stipendium Svatobora ve výši 150 zlatých). V Draženově dlouho hovořil se starým Chodem, Matějem Přibkem, který ho svým zjevem a krojem zaujal. “Mnoho jsem u něho pochytil. I pak, když jsem psal, tanul mně často na mysli; byl mi modelem siláckého, vážného praporečníka starých Psohlavců, jemuž jsem dal i jeho jméno.”

Lamminger (Lomikar) je skutečná postava, tak jako Jan Sladký Kozina. Lamminger ve skutečnosti opravdu zemřel necelý rok po Kozinovi.

Psohlavec byla původně nadávka – sám Jirásek ho tak používá ve své trilogii “Bratrstvo”; románem “Psohlavci” však vryl do povědomí čtenářů pozitivní smysl tohoto slova. Co se týče praporu s psí hlavou jako symbolu domažlických Chodů, ten má oporu v obrazu vzniklém před rokem 1753. Ve skutečnosti však byly znakem Chodů hraničářské boty.

Než román vyšel, byly v úvaze tyto jeho názvy – Za právo otců, Jan Sladký, Kozina, Buláci. Nakonec jednoznačně zvítězil název “Psohlavci”.

Svatopluk Čech, redaktor Květů, kde Psohlavci vycházeli, musel žádat Jiráska o zmírnění některých míst týkajících se Habsburků – vydavatel se obával censury. “Novou práci slíbil jsem Květům. Svatopluk Čech přijal její začátek velmi srdečně. Ale když jsem po nějakém čase zaslal další část rukopisu, žádal některou změnu, ne pro práci samu, ale z ohledu na censuru… Protože jsem žádané změny vykonal v původním rukopise, který, tuším, zůstal v tiskárně, nemohu dnes určit, pro která místa se Svatopluk Čech obával státního zástupce.”

Román se stal předlohou pro úspěšnou operu Karla Kovařovice a “Chodský zpěvník” Jindřicha Jindřicha, inspiroval i J.Š.Baara, který začínal svoji uměleckou kariéru pod pseudonymem Jan Psohlavý, a Jana Vrbu k polemice s Psohlavci svými “Chodskými rebeliemi”. Byl také podnětem pro Jaroslava Vrchlického k jeho “Selským baladám” (báseň “Balada o smrti Jana Koziny”) a inspirací ke sbírce “Selské písně a české znělky” J.V.Sládka či ke sbírce “Chodský písně” Antonína Klášterského (básně “Boží soud”, “Boží muka”, “Kozinovo ruce” a “Lomikarova alej”). Ovlivnil i tvorbu Elišky Krásnohorské, malířů Mikoláše Alše (obrazy “Chodská stráž” a “Domažlice”, cyklus “Život starých Chodů”), Jaroslava Špillara (obrazy “Chodské majestáty” a “Kozina před Lomikarem”), Věnceslava Černého (ilustrace ke Starým pověstem českým, studie k Psohlavcům), Jansy, Douby, Velce, Kuby a Maška, sochařů Štursy, Hoška, Vosmíka, Vurcla a Cvekla.

Román se zároveň stal mohutným impulsem a symbolem společenského hnutí na Chodsku. Při vybudování pomníku Janu Kozinovi v Hrádku nad Újezdem byl do základů pomníku položen právě román Psohlavci.

Proti dramatizaci románu J.B.Kühnlem, se kterou nesouhlasil, musel Jirásek podat žalobu, kterou vyhrál.

Chodové, statečný a otužilý pomezní lid v okolí Domažlic, střežili zemské hranice. Za to požívali různých výhod a práv; odjakživa byli lidem svobodným a byli poddáni pouze samému králi.

Po Bílé Hoře se dostali Chodové do poddanství Trhanovských pánů z Lammingerů, kteří je násilně obraceli na katolickou víru. Jejich svobody neuznávali a nutili je do roboty. Chodové se bránili, ale marně. Koncem 17.století naposledy bojovali za svá práva.

Od roku 1693 se dědictví po svém otci Volfu Vilémovi z Lammingenu, svobodnému pánu z Albenreuthu, říšském dvorním radovi, ujal jeho syn Maxmilián.

Lamminger poručil pokácet starou mezní lípu na půdě chodského rolníka Jana Sladkého-Koziny. Kozina žil do té doby pokojným rodinným životem a byl svými druhy i matkou považován spíše za slabocha, neboť byl mírné a rozvážné povahy. To jeho matka byla tvrdší Chodka.

Ale Kozina se Lammingerovi nečekaně vzepřel a správce i s čeledníky vyhnal. Tento skutek byl označen za odboj proti vrchnosti. Lamminger přikázal Kozinu s několika jinými sousedy zatknout. Při prohlídce našli vojáci v Kozinově statku truhlu s majestáty, které Lamminger přikázal spálit. Netušil však, že stará Kozinová ty nejdůležitější zachránila. Uvězněné sice Lamminger potom propustil, ale robotu Chodům přitížil. Tím ovšem posílil jejich odpor vůči sobě.

Na základě zachráněných majestátů se Chodové domáhali uznání svých práv ve Vídni u samého císaře Leopolda. Zprávy odtud docházely zpočátku příznivé, ale Lamminger nelenil. Chodům ublížilo, když v masopustním úterý před trhanovským zámkem na potupu utopili v rybníce panský karabáč, o čemž Lamminger poslal do Vídně hodně zkreslenou zprávu. Konečně se komise ve Vídni negativně vyjádřila k chodské žádosti, ale Chodové se odvolali k apelačnímu soudu do Prahy. Vyslali tam své přední sousedy, mezi nimi Kozinu.

Ale i do Prahy dosáhl Lammingerův vliv; poslední majestáty byly soudem zničeny a Chodům nařízeno, aby podepsali listinu, že jménem svých krajanů slibují Lammingerovi poslušnost a litují toho, co udělali. Zdrcení Chodové podepsali, až na Kozinu a jeho starého strýce, rychtáře Hrubého; ti proto zůstali ve vězení, kde však Hrubý záhy zemřel.

Mezitím se na Chodsku rozpoutala velká bouře, že muselo být povoláno vojsko. Odpor Chodů byl nakonec potlačen. Rozlícený Lamminger, nespokojený s mírným rozsudkem apelačního soudu, odevzdal svou při hrdelnímu soudu, který díky Lammingerově vlivu rozhodl, že jeden z odsouzených smí být oběšen – Lamminger si vybral Kozinu jako nejvýmluvnějšího a nejzapřisáhlejšího rebela, přestože Kozina Chody v jejich nenávisti mírnil, takže se s nimi často dostával do sporu – chtěl docílit chodských práv u soudu, nikoliv vzpourami a násilím.

Rozsudek byl vykonán v Plzni roku 1695 a museli mu být na rozkaz Lammingera přítomni všichni Chodové. Kozina však před smrtí vyzval Lammingera do roka a do dne na boží soud.

Kozinova smrt smířila starou Kozinovou s Kozinovou ženou a z Koziny učinila chodského hrdinu.

Uplynul rok od Kozinovy popravy. Lamminger slaví; když tu náhle, skolen mrtvicí, umírá…

Ticho a zamlklost se v románě opakují ve značné frekvenci. Ticho jako poslušnost Chodů si chce vynutit Lamminger, od Bílé Hory pán na Trhanově, ale skutečného ticha, jaké nastane po jednotlivých jím řízených represích, se pak leká jako předzvěsti další možné chodské vzpoury. V prostředí chodském ticho a zamlklost opravdu neznamená pokoj, ale jen mezihru mezi akcemi, nabitou vnitřním neklidem anebo hořkým útlumem.

Pověstná kletba a její účinek mají v Psohlavcích předznamenání. Jí vrcholí systém zlých předzvěstí, jež kolem sebe tuší i vidí pán na Trhanově, Maxmilián Lamminger, svobodný pán z Albenreuthu. Sotva vyvolal nepokoj na vesnicích, které patří k jeho panství, již se strachuje hněvu hrdého lidu. Četné další úklady proti chodským krokům za obhájení dávných práv motivuje strach mocného pána s tyranskou povahou o vlastní postavení. Lammingerův strach živí Chodové i při svých tradičních zvycích.

Počínaje sedmou kapitolou je v Psohlavcích Lamminger ukazován nejen zvenčí, jako ho mohou vidět jeho poddaní, ale také zevnitř, v kruhu své rodiny, mezi panstvem a úředníky, mezi něž patří, kteří jsou jeho nástroji a pomocníky. Několikrát je v románu exponován po boku své ženy, vedle ní nebo jejím prostřednictvím. Oproti němu je paní z Albenreuthu citlivého a dobrého srdce; varuje chotě, přimlouvá se za Chody, jež on trestá a pronásleduje. Také ona se pochopitelně bojí lidového hněvu, tuší však, že si ho muž přivolává na sebe sám. Její tichý a nesmělý nesouhlas s počínáním Lammingera vrcholí poté, co odmítl Hančí Kozinovou s dětmi, prosící o milost pro muže odsouzeného na šibenici. Tehdy vlastní žena, pohnutá soucitem s nešťastnou selskou rodinou, zvolá na Lammingera: Tyrane! Závěrečná scéna, umístěná zase do trhanovského zámku a do Lammingerova soukromí, napětí mezi paní a pánem panství vyhroceně připomene, demonstrujíc, jak se neklidné svědomí a strach proměnily v duševní chorobu mocného muže. Stačilo už jen memento soudného dne, aby záchvat mrtvice ukončil dráhu jednoho tyrana.

Jan Sladký-Kozina nevstupuje do Jiráskova obrazu jako hrdina, ale hrdinou se v něm postupně stává, jak na sebe přijímá roli nepokorného a uvážlivého mluvčího a posléze umlčeného vězně, jehož poslední slova zase zastupují mlčenlivé množství shromážděného lidu a jeho hněv. V tichu, jež se vynucuje a předpisuje na znamení pokory vůči feudální vrchnosti a vládě, je Kozina obávaný, že umí promluvit.

Předposlední fázi dění, předcházející popravě, sleduje Jirásek jakoby očima Lammingera, jenž nerad vidí, že Kozina “kráčí pevně, nic není zničen – tvrdá hlava”.

Samo vylíčení popravy je věcně lakonické.

Poprava Jana Koziny v pojetí Aloise Jiráska je etapou v pokračujícím nepřátelství Chodů vůči Lammingerovi. Trvá pod vnuceným přizpůsobením.

Zatímco romantický odsouzenec obzíral ranní krajinu s dalekými výhledy, u Jiráska je prostor vedoucí na popraviště a je obklopující zaplněný lidmi a jejich diferenciovanou reakcí. Také vězeň navazuje kontakty se skupinkami i jednotlivci v jisté posloupnosti a ideové gradaci. Dynamiku dění vystihuje Jirásek střídáním pohledů a zorných úhlů, jež tlumočí vedle vypravěče neosobního také vypravěč hodnotící, v souladu s ním pak jednotlivé řeči přímé i polopřímé nebo nevlastní přímé znějící z množství. V napětí vůči vypravěči pak polopřímá i přímá řeč Lammingerova.

Mladá a stará Kozinová zaujímají ve stavbě Psohlavců pozici rodiny, mířící jedním pólem k idyle, druhým k dějinné ideji a akci.

Hančí (mladá Kozinová) je odsouzena do role prosebnice; ostatně Chodskou při viděla nerada, ztrátu truhly s majestáty vítala s nadějí, že bude pokoj a Jan Sladký Kozina zase bude patřit rodině. Svou statečnou oddaností k muži si nakloní i starou Kozinovou, ale to neumenšuje napětí mezi oběma ženami.

Z rozmezí tří roků, v Psohlavcích sledovaných, je roku prvnímu věnováno nejvíce kapitol. Čas, zrychlovaný epickým podáním, podporuje dojem dochvilné spravedlnosti, pokud jde o Lomikara, a dějinného odkazu.

Zrychlování dané redukcí motivů a mírou návaznosti či plynulosti v jejich spojování se dotýká všech základních témat, včetně idylického chronotopu.

Zkracování se týká i evokací bouřkové nálady v krajině a zamračeného nebe s lijáky a větry, nejfrekventovanějšího motivu svého druhu. Tento doprovod bouřlivých událostí chodské pře vtiskuje Psohlavcům akcent mýtické souhry mezi lidským a přírodním, zemí a nebem. I tohle srozumění, ve svém principu obehrané a průhledně jinotajné, může přispívat k tomu, že smrt přičarovaná jako akt odplaty, smrt vyprošená lidem z rukou vyšší spravedlnosti, než na jakou stačí oni, znevolnění, je přiřazena k předchozím paralelám aktů lidských a živelných, a v tomto smyslu je logická a přirozená.

(Jaroslava Janáčková)

Kozina není žádná vtělená ohnivost nebo vůdcovská nátura; je to hrdina ve svém vědomí práva, ale neuděláte z něho typ bojechtivého vyznavače síly.

(Karel Čapek)

Vynikají slohem vzorným a kresbou neobyčejně ostrou.

(Jan Neruda)

Je to román dvojí velké ceny, poetické a kulturní, k němuž si si můžeš dát gratulovati a jenž dle mého soudu jen na ceně získá, jemuž budoucnost vykáže pravé místo v řadě nejlepších… Ty, kdybys pánem svého času byl, toť jistě bys stvořil nám i rozsáhlostí epopeje husitské, analogické Sienkiewiczovým Mečem a ohněm a Potopa.

(Jaroslav Vrchlický Jiráskovi)

Vaši Psohlavci zdařili se výborně až do konce; jest to práce znamenitá a tendencí svou národní i všelidskou velice působivá. Můžete býti hrdým na ten obraz, v němž znázorněn boj o lidské právo tak mohutně, umělecky a originálně. Obdivuji se také obsáhlosti a bedlivosti Vašich studií.

(Svatopluk Čech Jiráskovi)

Nikdy nezapomenu, když jsem předčítal z Květů jako patnáctiletý student poprvé na hyjtě doma “Psohlavce”, jak byla naše světnice natřískaná posluchači a jaké úžasné dojmy vyvolala v nás každá jejich stránka. Zlobné výkřiky, srdcelomný pláč, hlaholný smích i pochvalné výkřiky přerušovaly četbu, která se stala rázem slavnou po celém rodném kraji, šla z ruky do ruky, až můj ročník Květů do jara rozsypal se v řadu listů, které teprve po letech knihař zase pracně dohromady slepil jako vzácnou památku… Když v roce 1886 vyšli “Psohlavci” knižně, p. řídící klencký Srna koupil dva exempláře: rozdělil je každý na půl – taková sháňka šla po knize – a když kusy obešly městečko, nescházel sice jediný list, ale mnohý nedal se více čísti, literky se utopily v slzách. “Psohlavci” probudili uvědomělou lásku selského člověka k Chodsku a jeho hrdinům, k jeho dějinám nejenom v celém krajisku kolem Domažlic, ale v celém národě…

(J.Š.Baar)

Psohlavci zaujímají klíčové místo v dějinách české literatury; znamenají totiž zásadní předěl; definitivní rozloučení s romantickou tradicí v osnování postav i děje a obrat k umělecké věrojatnosti jako prvnímu a nejdůležitějšímu rysu jeho novodobé neromantické podoby.

K věrnosti příběhu přispěla nejen dokonalá znalost prostředí, v němž se tragédie odehrává, ale i samotné pojetí konfliktu. Jirásek nepřipustil jakékoliv zjednodušení složité situace. Naopak, v kresbě selských charakterů rozvinul širokou stupnici postojů, opírajících se o rozdílnosti jednotlivých povah a jejich zájmů. I to patří k celkové věrojatnosti příběhu, že právě ten nejrozvážnější, který zprvu vzbuzuje svou připoutaností k rodině až nedůvěru chodských rychtářů i vlastní matky a krotí projevy živelné vzpurnosti svých druhů, je nakonec považován Lammingerem a pak i soudci za nejzarytějšího nepřítele.

Konečně našel Jirásek pro své téma i odpovídající umělecký tvar. Ráz a průběh konfliktu si vynucoval strohou, dramatickou gradaci děje. Jeho vyvrcholení a odplata v podobě božího soudu zase vnáší do příběhu prvek baladičnosti.

(Zdeněk Pešat)

Mezníkem ve vývoji chodské lidové tradice o Kozinovi a Lomikarovi jsou Jiráskovi Psohlavci. Ne že by byli nějakým novým, bohatým pramenem pro její poznání, ale oni jakoby vlili novou mízu do starého kmene lidového podání, která již pomalu mizela, nebo byla znešvařena vlivem povídek Fišerových a hlavně novely Rennerovy. Psohlavci ovšem založili vedle toho novou tradici, protože se stali, jak tomu u oblíbených literárních děl bývá, posléze sami objektem tradice a byli v lidovém podání různě interpretováni.

(Jaroslav Kramařík)

Psohlavci jsou nám kniha vzácně drahá, která by v žádné české rodině neměla scházeti. Ten bodrý, rázovitý český lid, jemuž bulacké jeho nářečí dodává tak zvláštní jadrné barvitosti, ve svém utrpení, ve svém zápase za zděděnou volnost musí zachvěti srdcem každého člověka, jakž tedy ne Čecha. Poesie a pravda sloučily se zde ve svazek nejpůvabnější. Nemýlíme se, tvrdíme-li, že Psohlavci jsou dnes nejlepší náš román historický.

(František Kvapil)

Vedle poutavosti dějinné látky a vedle umělecké hodnoty zpracování vděčí všeobecné sympatie k dílu v neposlední míře své ideji: ideji úcty a lásky k slavné minulosti, k svobodě a samostatnosti, jež je vrozena českému národu, ideji, jíž je chodská historie předobrazem touhy celých generací, předobrazem obnovení českého státu.

(Jaromír Borecký)

Teprve jimi pochopili Chodové, kdo jsou, teprve “Psohlavci” rozednilo se celému národu pod Čerchovem.

(Hanuš Jelínek)

Láska a píle zvítězily, chodský příběh vstoupil uměním Jiráskovým do národní paměti navždy… Především sám Jan Sladký. Vůdce boje a hle, jak to s ním začíná román? Pokojný, mírumilovný občan, jenž si hledí rodinného blaha. Matka jeho, žena ducha nezdolného, pravá Chodka starého rázu, které si ještě pamatuje bývalou volnost lidu “na království”, jím skoro opovrhuje: zdá se jí býti slabochem. Nerozuměla mu. Chtěla, aby byl smělý a výbojný. Ale on byl muž hlubšího základu, než je smělost a výbojnost. Jemu pevně v duši tkvělo přesvědčení svatého práva a spravedlnosti, a ten ideální názor ušlechtilý, že kde je právo, musí býti i vítězství. Proto byl on, muž práva, tolik pokojný. Ovšem rozčílil se, když viděl, že se právo šlape nohama, ale tu se ještě nadál, že se páše násilí jen ze soukromé svévole. Znenáhla teprve nabyl poznání, že tu právo v Čechách vůbec neplatí, poněvadž za trest všecko propadlo. A tu se octl český sedlák na cestě k výšinám mravní vznešenosti tragické síly, vytrvá-li a bude-li důsledný. Vytrval a smrtí svou stal se nesmrtelným. Celou tu hloubku povahy a její vývoj vytvořil Jiráskův román silně a pragmaticky. Jako ho neudělal na počátku vášnivým výbojcem, nýbrž skoro měkkým manželem a při tomu rozumcem, tak v právním boji nikde ho nelíčí přepjatým hrdinou a tvrdohlavcem, nýbrž dává se mu vyvinouti ve výmluvného a kupodivu bystře a staročesky pádně usuzujícího hajitele výsad, rázu stále a ve všem selského, ač důstojného a imponujícího. Tklivost utrpení jeho rodiny budí pohnutí mysli postupem děje větší a silnější, až při katastrofě vrcholí efektem nesmazatelného s duše soucitu, lítosti a rozhořčení. Ale nakonec vše v úctyhodný obdiv se sjednotí.

(Jan Voborník)

Celým dějem jedna vane myšlenka: láska k rodnému kraji. Před touto láskou ustupuje vše; ona utlumuje v Kozinovi lásku k rodině, ženě i dětem, ona starému Hrubému málo chvil před smrtí vkládá do úst přání, by z vězení svého aspoň pohlédnouti směl v onu stranu, kde jest jeho nešťastný domov, pro nějž trpěl a jejž měl neustále na mysli… Tento moment – láska k vlasti – který téměř z každé práce Jiráskovy probleskuje, v této pak takřka osu celého děje tvoří, činí nám “Psohlavce” ještě cennějšími… “Psohlavce” řadíme k nejlepším historickým povídkám celé naší literatury, a jsme přesvědčeni, že s námi v tom za jednou bude každý jich čtenář.

(dobová kritika)

To martyrologium Jana Koziny, prostého chodského rolníka, to líčení houževnatého boje chodského lidu za svoje práva a svoji svobodu v době nejhlubšího úpadku z pera historika a poety zároveň, nemohly zůstati bez hlubokého účinku na českého čtenáře… Účinek “Psohlavců” byl hlubší, všeobecnější, dotknul se celého národa.

(dobová kritika)

Psohlavci jsou Jiráskovi ti, kteří nejdéle vzdorovali oné dějinné moci, jež celý národ odsoudila k ponížení a porobě, oni jsou poslední velcí hrdinové českého zápasu v 17.století. Proto však také i jejich pád jest tak vznešený, ale i tak nevýslovně smutný. Není to nahodilý pád po nezdařené při. Bylo všem určeno trpět, tedy i těmto posledním a nejlepším. Proto smutek “Psohlavců” jest tak veliký a úchvatný. Není to jen smutek chodský, ale jest to smutek celého národa, jenž zalévá tuto poslední velkou tragedii českého lidu v 17.století. Odtud však prýští i mravní vznešenost těchto bojovníků za svobodu. Jirásek tu nelíčí Chody jako vzbouřence za každou cenu. Vždyť hlavní jejich hrdina, Jan Sladký, Kozina, může dlouho vzbuzovat přímo dojem nerozhodnosti. Ale Kozina je hlubšího základu. Jest v něm ještě duch starých, věrných lidí husitských, kteří měli pevnou víru ve spravedlnost a právo, a proto byli přesvědčeni, že mají-li právo na své straně, musí se jim i po právu dostat. Proto jest tak klidný, proto očekává s takovou důvěrou, že soud dá Chodům za pravdu. Teprve když pozná, že se zmýlil, že nejen nenávistný Lomikar, ale i sám soud nedbá práva, nýbrž soudí podle osob, tu teprve se zvedá k odboji, či vlastně ke kladnému boji za právo, a tu pak již nezná žádné slabosti, žádného kroku zpět, až konečně za toto právo dává i život. Takový jest Jiráskův Kozina, ale právě proto mravně tak vznešený… Jiráskův realismus dosáhl tu jednoho ze svých nejvyšších vrcholů jak hlubokým proniknutím k vlastnímu smyslu historického děje zde předváděného, tak i živým a pravdivým podáním osob, vlastního děje i celé problematiky chodské té historie.

(Zdeněk Nejedlý)

Vaši Psohlavci zdařili se výborně až do konce. Jest to práce znamenitá a tendencí svou národní i všelidskou velice působivá. Můžete být hrdým na ten obraz, v němž znázorněn boj o lidské právo tak mohutně, umělecky a originálně. Obdivuji se také obsáhlosti a bedlivosti Vašich studií.

(redaktor Květů Jiráskovi)

Nemám dosti zdraví, abych si srdce až do samých hlubin rozryla. Dospěla jsem pouze k svrchovaně dojemnému místu, kde mladá Kozinová zahání slepice z obilí.

(Karolína Světlá Jiráskovi)

Tvoji Psohlavci prý udělali na Domažlicku náramný dojem. Teď prý již věří, že byl Kozina svatým.

(Mikoláš Aleš Jiráskovi)

Na podzim začal jsem psáti. Dal jsem se chutě do díla, jež mne obzvláště těšilo. Chodský zápas za právo plný dramatičnosti mne nadchl a kraj a lid zamiloval jsem si za loňské návštěvy v těch pošumavských končinách. Už dávno choval jsem je, dosud mi neznámé, v milé paměti, dávno, už ze studentských let z líčení Boženy Němcové, zvláště však z její “Karly”. Proto také připsal jsem své dílo památce slavné své krajanky.

(Alois Jirásek)

Psohlavci patří mezi Jiráskova nejlepší díla a klasiku české literatury vůbec. Je to strhující román s věrně a výborně vylíčenými postavami a dramatickým příběhem, který čtenáře nepustí, dokud se nedostane až ke konci. Vyprávění je navíc velmi sugestivní, Jirásek dokáže mistrovským způsobem pouhými několika slovy zasáhnout přímo do srdce.

Někomu sice může vadit použité chodské nářečí – to však má své kouzlo a opodstatnění a zapadá do perfektně vystiženého života Chodů. Psohlavci jsou románem vrcholně hrdinským, a přitom nepatetickým a uvěřitelným. Hlavní postava není typickým rekem bez bázně a hany, tedy někým z téměř nadpozemské sféry, naopak prožívá i své bolestné rozpory, obavy a strach, tak blízké každému smrtelníkovi.

Ani postava Lomikara není vylíčena jednostranně. Je typickým pánem staré doby; strachuje se, aby neztratil kontrolu a moc nad svými poddanými, a proto se neštítí jakýchkoliv akcí proti Chodům, které jsou však z jeho pohledu naprosto oprávněné. Na druhou stranu má z hněvu lidí strach a jde mu o to ukázat, že je to on, kdo má větší sílu a neustoupí. Jedině jeho žena (mimochodem scéna, ve které přijde Hančí s dětmi prosit za Kozinu, patří k těm, co se zaryjí hluboko do srdce) tuší, kam jeho způsob vlády a řešení konfliktů povede. Ostatně její bolestný výkřik za odcházejícím Lammingerem “Tyrane!” po odchodu prosící Hančí je všeříkající.

Povinnou četbou zprofanovaný mistrovský román si zaslouží upřímnou přízeň čtenářů; těm, kteří odhodí předsudky, přinese skutečně excelentní literární zážitek, který mimojiné prokáže, že by Jirásek díky svému mimořádně citlivému pohledu na každou nesvobodu a zvůli těžko mohl být zadobře se svými pozdějšími komunistickými překrucovateli.