Císař František Josef I. a Alois Jirásek – toto spojení se mnohým bude zdát jako pověstné “nebe a dudy”. Představitel rakousko-uherské monarchie a katolík na jedné straně a obhájce práv českého národa, vlastenec a obdivovatel Jana Husa na straně druhé. Každý z nich bojoval za jiné ideály a cíle, přesto se oba respektovali (císař mj. udělil Jiráskovi v roce 1896 titul školního rady). Jedno je přece spojovalo – oba byli nesmírně pracovití a rodinně založení. Je jisté, že se i osobně setkali. Určitě se tak stalo 24.4.1907 při návštěvě mocnáře v Praze.

Setkání v Museu království Českého podrobně zachytili tehdejší žurnalisté. Návštěva probíhala podle tehdejších nezbytných zvyklostí a dobových procedur, zaznamenané proslovy jsou typickou ukázkou c.k. politického žargonu, bez něhož se podobné akce neobešly.

Císař a král v Praze (1907)

Národní politika, 25.dubna 1907

Prohlídce Musea království Českého a návštěvě Král.Vinohrad a Žižkova platila včerejší odpolední vyjížďka panovníkova. S neutuchajícím zájmem přijímal mocnář výklad, kterým provázena byla obchůzka jeho v síních musejních. A s radostným uspokojením pozoroval upřímné nadšení ohromných zástupů, které ho zdravily v obou jmenovaných předměstích. Mírný déšť, který snesl se nad Prahou ke 4.hod. odpolední, nikterak neporušil slavnostní dojem včerejšího panovníkova pobytu v obou největších předměstích pražských.

V Museu král. Českého

Včera o půl 2.hod. vyjel panovník z královského hradu a první jeho návštěva platila zemskému museu král.Českého na Václavském náměstí. Budova musejní byla za tím účelem slavnostně vyzdobena exotickou zelení a kvetoucími květinami, jež elegantní, nádherný vzhled jeho prostor ještě zvýšily. Hned vestibul proměněn byl v palmový háj a na schodišti upraven krásný bosket, po jehož stranách stáli lokajové v bohatě premované livreji. Od studeného mramoru Pantheonu pěkně se odrážely vzácné exempláře kvetoucích azalek, jež stály tu v prázdných posud soklech a ladně vyplňovaly úhly sálu. V Pantheonu scházela se již od 1.hod. odpoledne vzácná společnost. K uvítání panovníka dostavili se zejména ministři Pacák, dr. Prade, dr. Marchet, náměstek protektora české akademie pro vědu, slovesnost a umění nejv.zem.maršálek kníže Jiří Lobkowicz, president hr. Jan Harrach, vicepres.dv.r. Jos.Weber ryt. z Pravomilů, nám.sekretáře prof.dr. Václav Em.Mourek se členy správního výboru, dále pak za českou akademii president vrch.staveb.r. Hlávka, předsedové tříd, generální sekretáři a volení členové akademie a konečně za národohospod.ústav dvor.rad.prof.dr. Albín Bráf s gen.tajem. prof.drem. Grubrem. V zastoupení města Prahy dostavil se starosta dr. Groš s několika členy obecního zastupitelstva.

Panovník přijel do musea v průvodu místodržitele hr. Coudenhova a pobočníků hr. Paara a Bolfrase. Po krátkém přijetí ve vestibulu uveden byl do Pantheonu, kde oslovil jej president Společnosti musea dr. Harrach následovně:

“Vaše Apoštolské Veličenstvo, nejmilostivější císaři a králi náš! (Česky): Račte blahosklonně dovoliti, abych jakožto president společnosti Musea království Českého jménem správního výboru a členů zde přítomných Vaše Veličenstvo nejsrdečněji uvítal a tlumočil díky a radost naši nad návštěvou našeho národního musea. Když Vaše Veličenstvo před 16 lety poprvé poctilo museum návštěvou svou, počaly se právě umístňovati sbírky naše do této budovy sněmem zemským k tomu účelu věnované. Nyní docílili jsme již vše tak uspořádati, jak toho vědy zde zastoupené požadují. Sbírky den ode dne vzrůstají zvlášť přehojnými dary, takže celé první i druhé patro jest přeplněno, důkaz to, jaké oblíbenosti naše museum u obyvatelstva naší vlasti požívá.”

(Německy): “Milostivým poskytnutím subvence se strany vlády Vašeho Veličenstva bylo také umožněno vyhověti nejnutnějším potřebám sbírek. V této budově zemského musea bylo rovnoprávnosti obou národních kmenů v každém ohledu vyhověno, a museum těší se též plnému uznání cizích návštěvníků. Tak doufáme, že Vaše Veličenstvo také tuto naši práci ráčí dobrotivě posouditi, a děkujeme nejpokorněji, že Vaše Veličenstvo také nás bylo pamětlivo.”

Poté předstoupil před mocnáře president České akademie cís. Fr.Josefa pro vědy, slovesnost a umění vrch.stav.rada Hlávka, jenž pronesl tato slova:

“Vaše císařské a královské Veličenstvo! Shromážděná Česká Akademie Vašeho císařského a královského Veličenstva a nový nejmilostivěji v život uvedený Národohospodářský ústav jsou šťastny, že mohou v dnešní slavný den vzdáti Svému Nejvyššímu ochránci svůj nejoddanější hold. Račiž Vaše Veličenstvo přijmouti blahosklonně nejuctivější naše díky za všechnu nám po celých 16 let naší činnosti prokázanou milost, která nám byla vždy tou nejmocnější oporou v našich snahách. U věrné oddanosti děkujeme neméně za nejmilostivější svolení ku zřízení nového Národohospodářského ústavu, který právě nastupuje svou činnost, má povznésti jak výrobní, tak i obchodní činnost této země, by mohla v soutěži světové obstáti. V plné důvěře v blahodárný výsledek vysokých našich úkolů dovolujeme si tu nejuctivější prosbu, aby Vaše císařské a královské Veličenstvo nám i nadále Svou nejmilostivější přízeň blahosklonně zachovati ráčilo. Bůh žehnej, Bůh zachovej nám Vaše Veličenstvo!”

Na toto oslovení odpověděl císař a král:

(Česky): “Rád použil jsem příležitosti navštíviti opětně po delší řadě let museum království Českého a Českou akademii pro vědu, slovesnost a umění v jich důstojném stánku, který jim štědrá podpora sněmu Mého království Českého připravila.”

(Německy): “Se zadostiučiněním sleduji snahu Společnosti musea neustálým obohacováním cenných sbírek předvésti kruhům nejširším pokud možno dokonalý a poučný obraz přirozených pokladů země, jejího kulturního rozvoje, její tvorby a dovednosti.”

(Česky): “Českou Akademii doplnila štědrost osvědčeného vlastence založením Národohospodářského ústavu, který si obral za chvalitebný úkol, učiniti domácí výrobu, živnost a obchod způsobilými k soutěži na světovém trhu. Se živým zájmem budu sledovati další rozvoj ústavů, jichž jménem jste Mne zde uvítali.”

Poté představeni byli mocnáři všichni přítomní členové výboru spol.musejní, předsedové tříd akademie, gen.sekretáři a jiní hodnostáři, s nimiž panovník velice vlídně rozmlouval.

Ministra m.sl.dra. Ant. ryt. Randy tázal se, kolik má akademie tříd a zdali je národohospodářský ústav též třídou akademie.

Dvor.r.prof. Bráfa tázal se, čemu učí arciknížete Karla Františka Josefa a vyslovil svoje potěšení nad tím, že mladý arcivévoda získává si praktického rozhledu návštěvou závodů průmyslových.

Členu panské sněmovny vrch.řed.dru Mattušovi pravil panovník, že jej těší, že ho opět spatřuje a dotazoval se, jak daleko pokročilo ustavení ústavu národohospodářského.

K prof. A.O.Zeithammrovi přistoupil panovník se slovy:

“Jak se vám daří?”

Prof. Zeithammer odpověděl, že při jeho stáří dosti dobře.

Císař: “Jak jste stár?”

Prof. Zeithammer: “Sedmdesát pět roků, Vaše Veličenstvo.”

Císař: “To jste o dvě léta mladší než já. Ale vypadáte dobře.”

Potěšitelnou zprávu přiveze z Prahy biskup královéhradecký dr. Doubrava. Tohoto dotazoval se panovník, jak to stojí s projektovanou stavbou nového semináře. Když se mu dostalo odpovědi, že ve staré budově jsou poměry bídné, pravil mocnář, že se to musí změnit a že se sám postará, aby záležitost tato posunuta byla kupředu.

Prof.dr. Jana Janošíka tázal se císař, zdali má anatomický ústav český též místnosti na Slupi. Dostalo se mu odpovědi, že nikoli, že jest tam pouze fakulta německá. Když prof. Janošík sdělil, že stará budova již nestačí, pravil panovník, že jest již projektována stavba budovy nové. Prohodil pak při tom:

“To je zvláštní; universita je roztroušena po celém městě.”

S dvor.r.prof.dr. K.Vrbou jako mineralogem hovořil císař o mineralogických sbírkách musea a tázal se, zdali jsou též studentům přístupny. Dostalo se mu patřičné informace.

Ke škol.radovi, spisovateli Al.Jiráskovi obrátil se mocnář s otázkou, kde působí jako profesor. Zvěděv že v Praze, tázal se císař dále, kolik má ústav žáků. Prof. Jirásek odpověděl, že ústav, na němž působí, je co do návštěvy druhý v Praze.

S gen.taj. národohospodářského ústavu drem Grubrem rozmlouval císař o národohospodářském ústavu při akademii.

S potěšením shledal se též s drem Jar.Vrchlickým, jenž představen mu byl jako tajemník IV.třídy akademie, načež se ho císař tázal, má-li mnoho práce.

Cís.rady J.Otty tázal se panovník, jak dlouho je členem akademie. Tento odpověděl, že je členem nejmladšího odboru, totiž ústavu národohospodářského.

“To budete míti mnoho co dělat,” pravil císař.

“Ano, Vaše Veličenstvo. Program ústavu je značný.”

Prof.dr. Wintra tázal se panovník, kde je profesorem a jak dlouho vyučuje.

Prof.dr. Čelakovský byl císaři představen jednak jako zemský poslanec, jednak jako universitní profesor. Císař projevil vůči němu uspokojení, že minulé sněmovní zasedání mělo nerušený a věcný průběh.

Universit.profesora dra Golla oslovil císař:

“Jste profesorem české university?” a tázal se ho, má-li mnoho práce.

Prof.dr. Deyl na dotaz panovníkovi sdělil, že je profesorem na lékařské fakultě a že zaměstnán je valně na klinikách.

Prof. Štolby dotazoval se mocnář, působí-li na universitě či na technice.

Dále oslovil císař prof. Kotta, cestovatele řid. Kořenského, řed. Heringa, kanovníka P.Sedláka, taj. Fr.Kvapila, prof.dra Bachmanna, ředitele cukrovaru Felcmana.

Po oficielním představování přistoupil mocnář k starostovi dru K.Grošovi a zapředl s ním krátký rozhovor. Pravil mu opětně, že v Praze se mu líbí a že poslední osvětlení pěkně se vydařilo. Starosta upozornil panovníka, že osvětlení se bude opakovati, což tento vzal s potěšením na vědomí.

Zapsav se pak do pamětní knihy nastoupil císař podrobnou prohlídku sbírek musejních, jež jej velice zajímaly, takže pobyt jeho v museu prodloužil se daleko přes určenou dobu.

Na odchodu z musea dal panovník výraz své spokojenosti slovy:

“Děkuji vám, pánové. Bylo to velice pěkné a sbírky mne velice zajímaly. Shledal jsem mnohý pokrok.”

Přítomní hosté provolali ve vestibulu opětně třikráte “slávu” a panovník za drobného deště hustým špalírem obecenstva odjížděl ke Král. Vinohradům.

Ohodnoťte

5/5 (2)